Dây,Thuốc Hàn Hồ Quang Chìm

Dây,Thuốc Hàn Hồ Quang Chìm
˂
˃

Nhãn hiệu

Xuất xứ

Đơn giá

Lượt xem

:

:

: Liên hệ

: 2853

Dây và thuốc hàn(DÂY,THUỐC HÀN HỒ QUANG CHÌM)
Dây hàn
Tên AWS Diễn giải
Quantum Arc™ 3 ER70S-3  
Quantum Arc™ 6 ER70S-6  
Quantum Arc™ D2 ER80S-D2  
QCL-3 ER70S-3  
QCL-6 ER70S-6  
QCL-D2 ER80S-D2, ER-90S-G  
HB-25 ER70S-3  
HB-28 ER70S-6  
Thuốc hàn
Metalloy® 92-S ECM1  
Metalloy® B2-S ECB2  
Metalloy® 100F3-S ECF3  
Metalloy® 120-S ECM4  
Metalloy® EM12KS EC1  
Metalloy® EM13KS EC1  
Metalloy® EM13K-S MOD EC1  
Metalloy® N1-S ECNi1  
Metalloy® W-S ECW  
HA-495 Sub-Arc Flux No AWS Classification  
HN-511 Sub-Arc Flux No AWS Classification  
HN-590 Sub-Arc Flux No AWS Classification